wtorek, 7 luty 2023

Apel

Apel

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
00-902 Warszawa
ul. Wiejska 10

Szanowny Panie Prezydencie!

My niżej podpisani, uczestnicy konferencji "Amnestia powszechna 2009" oraz zwolennicy przeprowadzenia amnestii powszechnej w Polsce uprzejmie prosimy Pana Prezydenta o rozpatrzenie naszej propozycji przeprowadzenia amnestii powszechnej. Prośbę swą argumentujemy następująco:

 1. Polska ma historyczne tradycje w przeprowadzaniu amnestii, albowiem w czasach II Rzeczpospolitej było 15 amnestii, a po II Wojnie Światowej również 15.
 2. Od bez mała 20 lat nie było w Polsce amnestii (Ostatnia ustawa o amnestii nosi datę 7 grudnia 1989 r., podpisał ją Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Wojciech Jaruzelski).
 3. Więzienia i areszty są przepełnione, a odbywanie kary pozbawienia wolności często urąga ludzkim normom.
 4. Przeludnienie więzień i aresztów stanowi ogromne wyzwanie dla funkcjonariuszy służby więziennej, stanowi przeszkodę w przeprowadzaniu resocjalizacji, oraz utrudnia zagwarantowanie osadzonym właściwej opieki medycznej, i realizację uprawnień o charakterze socjalno-bytowym.
 5. Utrzymanie jednego więźnia miesięcznie kosztuje nas – podatników według różnych danych od 2 do 3 tysięcy złotych. A to w okresie kryzysu ma ogromny aspekt ekonomiczny.
 6. Ustawa amnestyjna ma ogromny wymiar humanitarny i religijny ("Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom")
 7. Rok 2009 jest rokiem rocznicowym, co obliguje do wydania takiej ustawy.
 8. Ustawa o dozorze elektronicznym, która obowiązuje od niedawna (Dz. U. z 2008 roku nr 172, poz. .1069), która to w swych intencjach ma doprowadzić do zluzowania więzień (docelowo ma objąć około 15000 osób w ciągu roku) może w konsekwencji stać się jedynie bublem legislacyjnym, gdyż z uwagi na etapowość jej wprowadzania (teraz apelacja warszawska, w czerwcu przyszłego roku Lublin, Kraków, Białystok, w 2011 roku Poznań, Gdańsk, Rzeszów, a w 2012 roku Katowice, Łódź, Szczecin i Wrocław) będzie na pewno zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, a może również do Sztrasburga, albowiem narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.
 9. Według różnych danych kilkadziesiąt tysięcy skazanych czeka na swoją kolejkę do odbycia kary w więzieniu. Uważamy, że w Polsce powinny powstać prywatne więzienia, które zapewnią mniejsze koszta i lepsze warunki odbywania kary.
 10. Polskie prawo jest surowe i restrykcyjne np. ustawa, która w 2001 r. zmieniła kwalifikację prawną czynu z wykroczenia (art. 178 a K.K.) na przestępstwo, doprowadziła do tego, że liczba skazanych z tego artykułu (w roku 2000 – 4 osoby) zwiększyła się 50000 razy tj. do liczby 199910 osób skazanych z tego artykułu w roku 2003 (źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości).
 11. Młodzi ludzie są w dalszym ciągu ścigani przez wymiar sprawiedliwości za uchylanie się od służby wojskowej (chociaż ta już nie obowiązuje), a inni są karani za służbę w innych armiach np. w Legii Cudzoziemskiej i nie mogą sobie uregulować i zaplanować drogi życiowej.
 12. Amnestia powszechna powinna zostać przeprowadzona jak najszybciej i obejmować jak najwięcej skazanych. Powinna być amnestią warunkową i zainicjowaną, oraz połączona być powinna z abolicją.
 13. W swym humanitarnym ekonomicznym wymiarze amnestia powinna przynieść ulgę nie tylko skazanym, lub tym którzy mogą być niedługo skazani, ale również stanowiłaby ogromne zmniejszenie obciążeń instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, służbom penitencjarnym i nam podatnikom.
 14. Zdajemy sobie sprawę, iż "dura lex, sed lex", ale pragniemy, żeby Temida choć raz na 20 lat odpuściła.
 15. Skutki finansowe wykonania ustawy amnestyjnej (Art.118 ust.3 Konstytucji RP) są oczywiste i stanowią jeszcze jeden argument do jej przeprowadzenia.

Z poważaniem,
Bogusław Maciejewski